Fresh Tomato Soup | Diabetic Friendly Tomato Recipes | Diabetic friendly tomato soup recipe